ฝ่ายบริหาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประวัติ ผันผาย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเกรียงไกร ปู่ยี่

ครูวิทยฐานะชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวดีลดา เขียวพรม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวรัญญู รีบเร่ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ว่าที่ ร.ท.วิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววัลยา กองแก้ว

ครู ค.ศ.1


นางวาสนา แสงสว่าง

ครู คศ.1

นางปุญญาพร ประทุม

ครู คศ.1

นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์

ครูผู้ช่วย


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสหนันท์ ปัญญา

ครู คศ.1


นางณภัทร จองเซ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสมจิตร บุญประเสริฐ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวชลลัดดา ตะริโย

ครู ค.ศ.1


นายธนพงศ์ อภิวงศ์งาม

ครู คศ.1


กลุ่มสาระภาษาไทย


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกีรฏิยา กันทะนันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวสนิท พลเยี่ยม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรอุมา กงไกรราช

ครู คศ.1

นางสาวชณัฏฏ์ณัณท์ มิ่งเมือง

ครู ค.ศ.1


นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา

ครูผู้ช่วย


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์

ครู คศ.1


นางประดับดวง ปานันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวภัทรวดี ปันด้วง

ครู คศ.1

นางสาวจิราภรรณ์ ทองเพ็ง

ครูผู้ช่วย


นายสุรชัย แซ่จาง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอมรรัตน์ โม๊ะโล๊ะ

ครูอัตราจ้าง


กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ

ครู คศ.1


นายกันตพงษ์ สอนทุ่ง

ครูผู้ช่วย

นายนฤชา วิริยะ

ครูผู้ช่วย

นายวรากรณ์ อรวิบูลย์ศิริ

ครูผู้ช่วย


นางสาวสุกัญญา อะนามา

ครูอัตราจ้าง


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณัฏฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ

ครู คศ.1


นายประวัติ พรหมนิล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงไกร ปู่ยี่

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวหอมไกร จันทร์คุปต์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นายธีรภพ ส่งศรี

ครู คศ.1

นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ

ครู คศ.1

สิบโทนิกร อ้ายกาศ

ครู คศ.1


นายอรรถชัย อ้วนคำ

ครูผู้สอน


กลุ่มสาระศิลปะ


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางชนิดา แหลมเลิศ

ครู คศ.1


นายบุญเกิด ไชยน้อย

ครูผู้ช่วย

นายธราธร อุ่นธง

ครูผู้สอน

นายพรหมมินทร์ อุยขำ

ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวณัฏฐิณี คำแสน

ครู คศ.1


นายพรชัย จินะทา

ครู คศ.1

นางสาวอังคณา นวลตุล

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวดีลดา เขียวพรม

ครู ชำนาญการ