ฝ่ายบริหาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางวดีลดา เขียวพรม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเกรียงไกร ปู่ยี่

ครูวิทยฐานะชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปุญญาพร ประทุม

ครู คศ.1


นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ว่าที่ ร.ท.วิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายวรัญญู รีบเร่ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นายเกรียงไกร ปู่ยี่

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวหอมไกร จันทร์คุปต์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววัลยา กองแก้ว

ครู ค.ศ.1

นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์

ครูผู้ช่วย

นายอรรถชัย อ้วนคำ

ครูผู้สอน


กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธนพงศ์ อภิวงศ์งาม

ครู


นายสมจิตร บุญประเสริฐ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวชลลัดดา ตะริโย

ครู

นางสหนันท์ ปัญญา

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา

ครู


นางสาวสนิท พลเยี่ยม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกีรฏิยา กันทะนันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์

ครู คศ.1


นางประดับดวง ปานันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายสุรชัย แซ่จาง

ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวปนัดดา สิทธิธัญ

ครู คศ.1


นายกันตพงษ์ สอนทุ่ง

ครูผู้ช่วย

นายนฤชา วิริยะ

ครูผู้ช่วย

นายวรากรณ์ อรวิบูลย์ศิริ

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


หัวหน้ากลุ่มสาระ
สิบโทนิกร อ้ายกาศ

ครู คศ.1


นายประวัติ พรหมนิล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระศิลปะ


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางชนิดา แหลมเลิศ

ครู คศ.1


นายบุญเกิด ไชยน้อย

ครูผู้ช่วย

นายธราธร อุ่นธง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวณัฏฐิณี คำแสน

ครู คศ.1


นายพรชัย จินะทา

ครู คศ.1

นางสาวอังคณา นวลตุล

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวดีลดา เขียวพรม

ครู ชำนาญการ