กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดงานวันภาษาไทย "รักษ์ภาษา รักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรม" โดยจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น อาทิ การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเขียนเรียงความการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดการแสดงชนเผ่า การจัดนิทรรศการบ้านชนเผ่า เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธี

อัพเดทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ดูข่าวอื่นๆ