เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (ระยะทดลอง) เหมาะสม สอดคล้อง พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

อัพเดทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ดูข่าวอื่นๆ