กิจกรรมภายในโรงเรียน

ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 3 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานกับการทำกิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ