กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมนำเสนอ STEMS "ทศเจดีย์ ศรีเวียงแหง" ชั้นม. 6 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ STAR STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับเจดีย์ในอำเภอเวียงแหง บูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ให้นักเรียนได้คิด ทำ นำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับเจดีย์ที่มีความสำคัญในอำเภอเวียงแหง ทั้งหมด 10 กลุ่ม 10 เจดีย์ 

ภาพโดย : ปรมินทร์ ทัศนีย์ทอง (เพจ ภาพจำว.ค.)

  • ติดต่อ