กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 23 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้มีการจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ