กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยในการฝึกจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วนทั้ง ๖ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และคุณธรรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ