กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอื้องดอย การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพโดย: ภาพจำ ว.ค พัชราภา วิริยะตานนท์
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ