กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีกิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน ซุ้มอาหารอาเซียน 11 ประเทศ ซุ้มธุรกิจสมัยใหม่(PIM) และการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ