กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันการทำเครื่องร่อนนาน การแข่งขันการทำจรวจขวดน้ำ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสนิท  พลเยี่ยม ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ