กิจกรรมภายในโรงเรียน

กีฬา​ -​ กรีฑา สีภายในต้านภัยยาเสพติด​ ประจำปี​ 2566​

กิจกรรมภายในโรงเรียน

กีฬา-กรีฑาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 
วันที่ 6-14 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี กล้าแสดงออก และปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากนายชานนท์ ดวงมณี ปลัดอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในการเปิดงาน และนายชุมยศ ราหมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้


www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ