ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษ

วันที่ 22 มี.ค. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ซึ่งการประชุมแยกตามสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ / โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาชีววิทยา
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ