ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายปรัชญา ธิมา

ตำแหน่งครู

นางสาวจุฑามาศ ขอดแก้ว
นางสาวจุฑามาศ ขอดแก้ว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายเจตตริน ละออง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายนคร ปัญญาแปง

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  • ติดต่อ