ข้อมูลบุคคลากร

ฝ่ายบริหาร

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร: 098-1569361

Email: [email protected]

นายวารุตม์ วิรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะชำนาญการ

เบอร์โทร: 092-3535162

Email: [email protected]

นางวดีลดา เขียวพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร: 086-1181929

Email: [email protected]

นางสหนันท์ ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมจิตร บุญประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสนิท พลเยี่ยม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสิทธิพล นันตา

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเกรียงไกร ปู่ยี่

หัวหน้ากลุ่มบริหารบริการ

  • ติดต่อ