ข้อมูลบุคคลากร

เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง

นางสาวภัทราภา แสนพันนา
นางสาวภัทราภา แสนพันนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเสถียร แสนคำ
นายเสถียร แสนคำ

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

นางสาวอรณี เลื่อยสาด
นางสาวอรณี เลื่อยสาด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายอรรถพงค์ ลีคำปัน
นายอรรถพงค์ ลีคำปัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT

นางสาวหฤทัย สายผาบ
นางสาวหฤทัย สายผาบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายสุริยะ วิชุมา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นางนิภาพร พนาสิทธิกุล

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางวิมพ์วิภา กะพอ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสมคิด ลอพอ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสุพรรณ แยะแป

ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

นายยอดชาย นุเชอร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

  • ติดต่อ