ข้อมูลบุคคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกีรฏิยา กันทะนัน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสนิท พลเยี่ยม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทร์พิชชา กูลนาม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา

ตำแหน่งครู

นางสาวเอกนรี เชียงดี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  • ติดต่อ