การงานอาชีพ

การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

การเกษตร: คู่มือการขยายพันธุ์พืช

โดย นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

เครื่องมือกล: งานคว้านละเอียด

โดย นายเจตตริน ละออง

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

เครื่องเจาะและงานเจาะรู

โดย นายเจตตริน ละออง

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

เลื่อยกลและงานเลื่อยกล

โดย นายเจตตริน ละออง

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

โดย นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์

  • ติดต่อ