การงานอาชีพ

การจัดการเรียนการสอน

เลื่อยกลและงานเลื่อยกล

โดย นายเจตตริน ละออง

การเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ สาขาช่างเชื่อมโลหะ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
  • ติดต่อ