การงานอาชีพ

การจัดการเรียนการสอน

เครื่องมือกล: งานคว้านละเอียด

โดย นายเจตตริน ละออง

การเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพ สาขาช่างเชื่อมโลหะ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
  • ติดต่อ