สุขศึกษา พลศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

น้ำหนักตัวกับสุขภาพ (1)

โดย นายชยพล วังสุนทร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

น้ำหนักตัวกับสุขภาพ (1)

โดย นายชยพล วังสุนทร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โภชนาการกับสุขภาพ (3)

โดย นายชยพล วังสุนทร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โภชนาการกับสุขภาพ (1)

โดย นายชยพล วังสุนทร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

การเติบโตตามเกณฑ์ (2)

โดย นายชยพล วังสุนทร

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

การเติบโตตามเกณฑ์ (1)

โดย ชยพล วังสุนทร

Functional floors excercise

Functional floors excercise

โดย ครูชยพล วังสุนทร

  • ติดต่อ