ภาษาไทย

การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง

โดย ครูภัทร์พิชชา กูลนาม

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภาษาไทย ประวัติวรรณคดี ๑

โดย ครูภัทร์พิชชา กูลนาม

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาภาษาไทย การแต่งคำประพันธ์

โดย ครูภัทร์พิชชา กูลนาม

  • ติดต่อ